Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży e-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF, prowadzonej przez Artura Sztejna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Textmakers Artur Sztejn z siedzibą: ul. Starowiślna 5a lok. 100, 03-193 Warszawa (zwanego dalej sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem textmakers.pl/sklep (zwanego dalej sklepem).

§1.
Postanowienia ogólne

1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do e-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF, sprzedawanych klientom za pośrednictwem sklepu.
2. Rejestracja klienta i założenie konta w sklepie nie jest warunkiem zakupu e-booka.
3. Każdy klient może zakupić nieograniczoną liczbę e-booków, niezależnie od tego, czy zrobi to w formie jednego, czy też wielu zamówień.
4. Z uwagi na fakt, iż e-booki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż e-booka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany e-book z góry.

§2.
Składanie i realizacja zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży e-booków będących przedmiotem zamówienia.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać e-book, umieścić go w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie klient powinien w odpowiednio opisanym polu dodać kod rabatowy, o ile taki posiada, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”. Na kolejnej stronie klient powinien podać swoje dane kontaktowe oraz dane do faktury i wybrać metodę płatności, zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie dokonać płatności zgodnie z wybraną metodą, klikając przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Po potwierdzeniu płatności klient otrzyma natychmiast na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zakupu, zawierające link do pobrania zakupionego e-booka. Powyższe potwierdzenie jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 2 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
5. Na ten sam adres e-mail klient otrzyma również, w ciągu 24 godzin od dokonania zakupu, fakturę elektroniczną za zakupione produkty cyfrowe, na dane podane przy składaniu zamówienia.
6. W celu otrzymania faktury papierowej klient powinien wysłać prośbę o tej treści na adres teksty@textmakers.pl w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. W wiadomości należy podać dane do faktury i adres, na który ma zostać wysłana.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, sprzedawca niezwłocznie poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez klienta. W przypadku dokonania przez klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na numer konta podany przez klienta.

§3
Zasady korzystania z e-booków

1. W celu pobrania e-booka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
2. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie e-booków na nośniku pamięci przez klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych e-booków, a klient ponosi ryzyko niezapisania e-booków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 3 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania e-booków.
3. Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
b. zwielokrotniania e-booków w innym celu niż dla własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z e-booka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
5. Udostępnianie e-booków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej lub papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępniania e-booków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

§4
Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia na odległość, przez sprzedawcę i klienta będącego konsumentem, umowy sprzedaży e-booka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. W związku z powyższym, klient opłacając zamówienie na e-booka, równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na odległość, traci prawo do zwrotu zakupionego e-booka.

§5
Reklamacje

1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
a. zakupiony e-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
b. w ciągu 3 dni od zaksięgowania zapłaty za e-book, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sprzedawca w terminie 7 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§6
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej.