Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem textmakers.pl/e-book (dalej: Sklepu), na rzecz których Administrator świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Administratorem jest Artur Sztejn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Textmakers Artur Sztejn z siedzibą: ul. Starowiślna 5a lok. 100, 03-193 Warszawa, NIP: 1131224002, REGON: 386698613. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@textmakers.pl.

I. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu złożenia Zamówienia i realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem polegającej na sprzedaży produktów elektronicznych w postaci e-booków. Podane dane umożliwią również kontakt pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 3. W celu złożenia Zamówienia i realizacji umowy sprzedaży na odległość, Użytkownik powinien podać dane wskazane na stronie Sklepu, w tym w szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, w przypadku faktur wystawianych na firmę, nazwę firmy oraz jej numer NIP.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c. prawo do przenoszenia danych,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych personelowi i podwykonawcom Administratora odpowiedzialnym za obsługę Użytkownika; podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych i wsparcia technicznego, pocztowe, prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy.

II. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

III. Inne technologie

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Administratora, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notuje się najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Administratora.

IV. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce prywatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.