Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży e-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF, prowadzonej przez Artura Sztejna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Textmakers Artur Sztejn z siedzibą: ul. Starowiślna 5a lok. 100, 03-193 Warszawa, NIP: 1131224002, REGON: 386698613 (zwanego dalej Sprzedawcą) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem textmakers.pl/e-book (zwanego dalej Sklepem).

I. Postanowienia ogólne

  1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do e-booków w formie plików cyfrowych w formacie PDF, sprzedawanych Klientom za pośrednictwem sklepu.
  2. Każdy Klient może zakupić nieograniczoną liczbę e-booków, niezależnie od tego, czy zrobi to w formie jednego, czy też wielu zamówień.
  3. Z uwagi na fakt, iż e-booki stanowią produkty niezapisane na nośniku materialnym, a ich sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż e-booka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany e-book z góry.

II. Składanie i realizacja zamówienia

  1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży e-booków będących przedmiotem Zamówienia.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy wysłać e-mail na adres sklep@textmakers.pl, podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres do faktury, numer kontaktowy telefonu, e-mail kontaktowy, a w przypadku faktury na firmę – nazwę firmy i jej numer NIP.
  4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  5. W odpowiedzi na wysłane Zamówienie klient otrzyma potwierdzenie zawierające fakturę pro forma, na której opłacenie ma 3 dni. Powyższe potwierdzenie jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 2 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
  6. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzyma na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie zakupu, zawierające link do pobrania zakupionego e-booka oraz fakturę. Dokonując zapłaty za Zamówienie, klient zgadza się na otrzymanie faktury elektronicznej.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie Zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na numer konta podany przez klienta.

III. Zasady korzystania z e-booków

  1. W celu pobrania e-booka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej potwierdzającej dokonanie zakupu adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
  2. Zaleca się niezwłoczne zapisywanie e-booków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych e-booków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania e-booków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 3 dni od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania e-booków.
  3. W ramach udzielanej przez Sprzedawcę licencji Klient ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  5. rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  6. zwielokrotniania e-booków w innym celu niż dla własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z e-booka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
  7. Udostępnianie e-booków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej lub papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępniania e-booków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

IV. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zawarcia na odległość, przez sprzedawcę i klienta będącego konsumentem, umowy sprzedaży e-booka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. W związku z powyższym Klient, opłacając Zamówienie na e-booka lub e-booki, równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na odległość, zgadza się na to, że traci prawo do zwrotu zakupionych produktów elektronicznych (e-booków).

V. Reklamacje

  1. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
  2. zakupiony e-book jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
  3. w ciągu 3 dni od zaksięgowania zapłaty za e-book, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
  4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość na adres sklep@textmakers.pl.
  5. Sprzedawca w terminie 7 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej.
  2. Wszelkie pytania Klienta związane ze złożonym Zamówieniem powinny być kierowane na adres e-mail: sklep@textmakers.pl.